Federasyon,

– Üyeleri arasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyonu en üst seviyede sağlayarak, uluslararası alanda bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumların bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmeyi;

– İnsan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım etmeyi;

– Toplumların bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmayı;

– Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Federasyonun amacı, bağımlılık doğurucu risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Federasyon tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Federasyon, her nerede olursa olsun bağımlılıklardan kaynaklanan insan ızdırabını uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder.
Federasyon hizmetlerinde milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Bağımlılıklardan kaynaklanan insan ızdırabını, en acil ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek kapasitesi nispetinde en etkin tedbirlerle dindirmeye odaklanır.
Federasyon uluslararası alanda bağımsız bir kuruluştur. Federasyon uluslararası alanda kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, amaçları doğrulusunda uluslararası sözleşmeler, norm ve teamüllere tabidir.
Federasyon, hizmetlerinde hiçbir şekilde kişisel ve kurumsal çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kuruluşudur.
Federasyon, başta tütün, alkol ve madde bağımlılıkları olmak üzere, her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı kurumsal kapasitesi oranında önleyici mücadele programları oluşturan; oluşmuş bağımlılıklarla ilgili olarak ise, kamu ve sivil toplumun sahip olduğu terapi ve tedavi hizmetlerinin etkin şekilde seferberliğine çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.
Federasyon bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi aşamalarında bağımlılıklarla mücadele safhalarındaki davranış pekiştirme ve/veya davranış değişimi sağlama çalışmalarında kanıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını benimser.
Üyeleri, bağımlılıklarla mücadele alanında eşit statüye sahip olan, karşılıklı yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonda eşit sorumluluk ve görevleri olan bağımlılıkla mücadele alanında küresel bir organizasyon oluşturmayı bu organizasyon ile sorunları küresel ölçekte çözmeyi, küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi hedefleyen federasyon küresel anlamda etkili ve itibar sahibi olmayı ilke edinir.
Federasyon faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür.